Serbest Ticaret Antlaşması PDF Yazdır E-posta

TÜRKIYE CUMHURİYETİ İLE SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ALANI TESİS EDEN ORTAKLIK ANLAŞMASI

DİBÂCE

Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti (bundan böyle «Taraflar» olarak veya uygun olduğu yerlerde Türkiye ve Suriye diye adlandırılacaktır),

Taraflar arasında vaki ticari ilişkilerin önemi ve paylaştıkları ortak değerler dikkate alınarak;

Özellikle Taraflar arasındaki ekonomik işbirliği ve ticaretteki dostane ilişkileri geliştirmek, güçlendirmek ve karşılıklı ticaretin kapsamını artırmaya istekli olduklarını beyan ederek;

Barselona Deklarasyonuna uygun bir şekilde, Avrupa’daki ve Akdeniz Havzası’ndaki iktisadi entegrasyon sürecine etkin olarak katılmak hususundaki niyetlerini teyid ederek;

Bu süreci güçlendirmenin yollarını ve araçlarını araştırmak hususunda işbirliğinde bulunmaya hazır olduklarını ifade ederek;

İşbirliği ve karşılıklı diyaloğa dayanan bu Anlaşmanın, bölgede sürekli bir barış ve istikrar ortamı yaratma doğrultusundaki önemini dikkate alarak;

Suriye ekonomisinin dünya ekonomisi ile etkileşimini ve yine bu bağlamda Türkiye ile olan işbirliğini geliştirme kararlılığının idraki ile;

Türkiye ve Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Ortaklık Tesis Eden Anlaşma ve Suriye Arap Cumhuriyeti ve Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasındaki İşbirliği Anlaşması gözönünde bulundurularak;

Tarafların, kendi aralarında ve başlıca ticari ortakları ile geliştirdikleri işbirliğinden edindikleri tecrübeyi göz önünde tutarak;

Taraflar arasındaki ekonomik ve sosyal gelişmişlik farkı ile Suriye Arap Cumhuriyetindeki ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik mevcut çabaların yoğunlaştırılmasına duyulan ihtiyacı dikkate alarak,

Ticaret ve yatırımların ahenkli bir şekilde gelişmesini teşvik etmek ve bu Anlaşma ile kapsanmayan alanlar da dahil olmak üzere ortak menfaat alanlarında karşılıklı işbirliğini artırmak ve çeşitlendirmek, böylece eşitliğe, ayrımcılık yapmamaya, haklar ve yükümlülükler arasında dengeye dayalı bir çerçeve ve ortam yaratmak amacıyla harekete geçmek hususunda hazır olduklarını beyan ederek;

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 1994 (bundan böyle “GATT 1994”) ile Dünya Ticaret Örgütü’nü (bundan böyle "DTÖ" olarak adlandırılacaktır) Kuran Anlaşmanın eki diğer çok taraflı Anlaşmalarla garanti altına alınan serbest ticaretin Türkiye ve Suriye için öneminin bilincinde olarak;

Bu amaçla, anılan hukuki enstrümanların özellikle serbest ticaret alanlarının kurulmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak, Taraflar arasındaki ticaretteki engellerin tedricen ortadan kaldırılmasını hedefleyen kuralları belirlemek hususunda kararlı olarak;

Bu amaçların takibi için aşağıdaki Anlaşmayı (bundan böyle “işbu Anlaşma” olarak adlandırılacaktır) akdetmeye karar vermişlerdir.


BÖLÜM I

GENEL İLKELER

Madde 1

Amaçlar

1. Taraflar, Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği’nden kaynaklanan yükümlülüklerini ve Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasındaki İşbirliği Anlaşmasını dikkate alarak, işbu Anlaşmanın hükümlerine ve GATT 1994’ün XXIV’üncü Maddesi ile DTÖ’yü kuran Anlaşmanın ekinde yer alan diğer çok taraflı anlaşmalara uygun olarak, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girişinden itibaren azami 12 yıl sürecek bir geçiş dönemi içerisinde ticaretin önemli bir kısmını kapsayacak şekilde, kendi aralarında tedricen bir serbest ticaret alanı kuracaklardır.

2. İşbu Anlaşmanın amaçları şunlardır:

a) Taraflar arasındaki iktisadi işbirliğini artırmak, geliştirmek ve iki ülke halklarının yaşam standartlarını yükseltmek;

b) Tarım ürünleri de dahil olmak üzere, mal ticaretindeki güçlükleri ve kısıtlamaları tedricen ortadan kaldırmak;

c) Karşılıklı ticaretin genişletilmesi yoluyla, Taraflar arasındaki iktisadi ilişkilerin ahenkli şekilde gelişmesini teşvik etmek;

d) Taraflar arasındaki ticarette adil rekabet koşullarını sağlamak;

e) Ticaretteki engellerin kaldırılması suretiyle dünya ticaretinin ahenkli gelişmesine ve genişlemesine katkıda bulunmak;

f) Her iki ülkedeki ortak yatırımların geliştirilmesi başta olmak üzere, yatırımların daha fazla desteklenmesi için uygun koşulları yaratmak;

g) Tarafların üçüncü ülke pazarlarına yönelik ticaretini ve işbirliğini artırmak.

BÖLÜM II

MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI

SANAYİ ÜRÜNLERİ

Madde 2

Kapsam

Bu Bölümün hükümleri, işbu Anlaşmanın Ek I’inde listelenen ürünler hariç tutulmak üzere, Armonize Mal Tanımlaması ve Kodlama Sistemi’nin 25 ila 97’nci Fasılları arasında yer alan Taraf ülkeler menşeli ürünlere uygulanacaktır.

Madde 3

İthalatta Uygulanan Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergilerin Kaldırılması

1. Suriye menşeli malların Türkiye tarafından ithalatında uygulanan tüm gümrük vergileri ve eş etkili vergileri işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kaldırılacaklardır.

2. Türkiye menşeli malların Suriye tarafından ithalatında uygulanan tüm gümrük vergileri ve eş etkili vergiler, aşağıdaki takvime göre lineer olarak sıfırlanacaktır:

a) Ek II’de yer alan %1, % 1.5, %1.7, %3 ve %3.5 oranlardaki bütün vergiler işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte kaldırılacaktır.

b) Paragraf g ve h’de belirtilen ürünler hariç, Ek II’de yer alan %5 ve %7 oranlarındaki bütün vergiler işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren üç yıl içerisinde kaldırılacaktır.

c) Paragraf g ve h’de belirtilen ürünler hariç, Ek II’de yer alan %10, %11,75 ve %14,5 oranlarındaki bütün vergiler işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren altı yıl içinde kaldırılacaktır

d) Paragraf g ve h’de belirtilen ürünler hariç, Ek II’de yer alan %20 ve %23,5 oranlarındaki bütün vergiler iş bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren dokuz yıl içinde kaldırılacaktır.

e) Paragraf g ve h’de belirtilen ürünler hariç, Ek II’de yer alan %29, %35 ve %47 oranlarındaki bütün vergiler işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren on iki yıl içinde kaldırılacaktır.

f) Gümrük tarife istatistik pozisyonları 8703.23.91 ve 8703.23.92 olan ürünler hariç, Ek II’de yer alan %50’nin üzerindeki tüm vergiler, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte %50’ye indirilecek, yürürlük tarihinden itibaren on iki yıl içinde ise kaldırılacaktır.

g) 13 Aralık 1996’da Singapur’da imzalanan Bilgi Teknolojileri Ticaretine Dair Bakanlar Deklarasyonu’nun (Dünya Ticaret Örgütü Bilgi Teknolojileri Anlaşması) ekinde kapsanan ürünler bakımından Ek II’de yer alan tüm vergiler işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte kaldırılacaktır.

h) 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37 ve 38 Fasıllarındaki tüm ürünler bakımından Ek II’de yer alan tüm vergiler işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte kaldırılacaktır.

i) Ek II’de gümrük tarife istatistik pozisyonu 8703.23.91 olarak belirtilen ürünün vergisi, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren üç yıl içinde %145’ten %65’e indirilecek ve geri kalan dokuz yıllık geçiş süreci içinde kaldırılacaktır.

j) Ek II’de gümrük tarife istatistik pozisyonu 8703.23.92 olarak belirtilen ürünün vergisi, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren üç yıl içinde %255’ten %150’ye indirilecek ve geri kalan dokuz yıllık geçiş süreci içinde kaldırılacaktır.

3. Belirli bir ürün için ciddi güçlükler sözkonusu olması halinde, yukarıda (2). paragrafta yer alan indirim takvimine ilişkin liste, Ortaklık Komitesi tarafından, her iki tarafın anlaşmaya varması suretiyle, ilgili ürün için 12 yıllık maksimum geçiş süresini aşmamak koşuluyla gözden geçirilebilir. Ortaklık Komitesi’nin, Suriye tarafının bir ürüne ilişkin indirim takviminin gözden geçirilmesi için yaptığı başvurudan itibaren otuz gün içerisinde karar alamaması halinde, Suriye bir yılı geçmemek koşulu ile sözkonusu ürüne ilişkin indirim takvimini geçici olarak askıya alabilir.

Madde 4

Mali Nitelikteki Gümrük Vergileri

İthalattaki gümrük vergilerinin kaldırılmasıyla ilgili hükümler mali nitelikteki gümrük vergilerine de uygulanacaktır.

Madde 5

Yapısal Uyum

1. Suriye, 3 üncü madde hükümlerinden sapma olarak, sınırlı bir süre için, gümrük vergilerinin yükseltilmesi veya yeniden yürürlüğe konulması şeklinde istisnai önlemler alabilir.

a) Bu önlemler, ancak bebek endüstriler ile yeniden yapılanan veya özellikle önemli toplumsal sorunlara neden olabilecek ciddi güçlüklerle karşılaşan belli sektörler bakımından söz konusu olabilecektir.

b) Türkiye menşeli ürünlerin Suriye tarafından ithalatında, söz konusu önlemler kapsamında uygulanabilecek gümrük vergileri, ad valorem olarak % 25 düzeyini geçemeyecek ve Türkiye menşeli ürünler için tercih unsurunu koruyacaktır. Söz konusu önlemlere tabi ürünlerin toplam ithal değeri, istatistiklerin temin edilebildiği son üç yıl itibariyle, Türkiye’den yapılan toplam sanayi ürünleri ithalatının % 20’sini geçemeyecektir.

c) Söz konusu önlemler, Ortaklık Konseyi tarafından daha uzun bir süreye izin verilmedikçe, 5 yılı aşmayacak bir dönem için uygulanacaktır. Bu önlemlerin uygulaması en geç, 12 yıllık geçiş süresinin dolmasından itibaren son bulacaktır.

d) Üzerlerindeki gümrük vergisi ve miktar kısıtlamalarının veya eş etkili önlemlerin kaldırılmasından itibaren 3 yıl geçmiş olan ürünler bakımından bu madde kapsamındaki önlemlere başvurulamaz.

e) Suriye, almayı düşündüğü istisnai önlemler hakkında Ortaklık Konseyi’ni bilgilendirecektir. Türkiye, bu bildirimin yapılmasından itibaren 30 gün içerisinde, henüz önlemler uygulanmaya konulmadan, söz konusu önlemler ve uygulanacakları sektörler konusunda Ortaklık Konseyi’nde istişare talep edebilir. Suriye, söz konusu önlemleri alırken, Ortaklık Konseyi’ne, işbu madde altında ihdas edilen gümrük vergilerinin kaldırılmasına yönelik bir takvim sunacaktır. Mezkur takvim, bu vergilerin, yürürlüğe konulmalarından en geç iki yıl sonra başlamak üzere eşit oranlarda tedricen kaldırılmalarını sağlayacaktır. Ortaklık Konseyi farklı bir takvim kararlaştırabilir.

2. Ortaklık Konseyi, Suriye’yi, istisnai olarak, 1. paragrafın c) bendinden sapma teşkil edecek şekilde, yeni bir sanayinin kurulmasında karşılaşılan güçlükleri bertaraf etmek üzere, 1. paragrafa uygun olarak alınan önlemleri 12 yıllık geçiş süresinin dolmasından itibaren en fazla 3 yıl daha uygulamak için yetkilendirebilir.

TEMEL VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ

İLE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİ

Madde 6

Kapsam

1. Bu Bölümün hükümleri, Taraf ülkeler menşeli tarım ve balıkçılık ürünlerine uygulanacaktır.

2. İşbu Anlaşmanın amaçlarına göre “tarım ve balıkçılık ürünleri” terimi, Armonize Mal Tanımlaması ve Kodlama Sistemi’nin 1 ila 24’ncü Fasılları arasında yer alan ve bu Anlaşmanın Ek I’inde sayılan ürünler anlamındadır.

3. Taraflar, Ortaklık Komitesi’nde, tarımın ekonomileri açısından taşıdığı önemi; tarım ürünleri ticaretindeki gelişmeleri; tarım ürünlerinin yüksek düzeydeki hassasiyetini; kendi tarımsal politikalarının kurallarını dikkate alarak, birbirlerine tarım ürünlerinde daha ileri taviz tanınması imkanlarını inceleyeceklerdir.

Madde 7

Taviz Değişimi

Taraflar karşılıklı olarak, bu bölümün hükümlerine uygun bir şekilde, Protokol I’de yer alan tavizleri tanıyacaklardır.

Madde 8

Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri

1. Taraflar, ticareti kolaylaştırmak amacıyla sağlık ve bitki sağlığı önlemleri (SPS) alanında işbirliği yapacaktır. Taraflar, sağlık ve bitki sağlığı önlemlerini, Dünya Ticaret Örgütü Sağlık Önlemleri Anlaşması hükümlerine uygun olarak uygulayacaklardır.

2. Talep edildiği takdirde, taraflar, karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüme ulaşmak amacıyla, SPS önlemlerinin uygulanmasından kaynaklanabilecek sorunları tespit ederek ele alacaktır.

Madde 9

Tarım Ürünlerine Yönelik Özel Korunma Önlemleri

1. İşbu Anlaşmanın diğer hükümleri ve özellikle 22’nci Madde saklı kalmak kaydıyla, tarım ürünlerinin özel hassasiyeti göz önünde bulundurularak, işbu Anlaşma ile tanınan tavizlere konu olan Taraflardan biri menşeli ürünlerin ithalatının diğer Tarafın pazarında veya dahili düzenleyici mekanizmalarında ciddi zarara yol açması halinde, Taraflar, uygun bir çözüm bulunması amacıyla derhal istişarelerde bulunacaklardır. Çözüm bulununcaya kadar, ilgili Taraf gerekli gördüğü önlemleri, DTÖ kuralları çerçevesinde alabilecektir.

2. Uygun önlemlerin tespitinde, öncelik Anlaşmanın işleyişini en az bozacak olanlara verilmelidir. Korunma önlemleri, derhal Ortaklık Komitesine bildirilmeli ve bu Komitede özellikle koşulların imkan tanıdığı en kısa sürede kaldırılmaları anlayışına uygun olarak, periyodik istişarelere tabi tutulmalıdır.

ORTAK HÜKÜMLER

Madde 10

Malların Sınıflandırılması

İşbu Anlaşmanın kapsadığı karşılıklı ticarette, Taraflar, ithal edilen malların sınıflandırılmasında kendi Gümrük Tarifelerini uygulayacaktır.

Madde 11

Temel Vergiler

1. Her bir ürün için, işbu Anlaşma ile tesis edilen aşamalı indirimlerin uygulanacağı temel vergi:

a) İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye’nin yürürlükteki cari vergileri ve

b) Ek II’de yer alan Suriye tarifesidir.

2. Suriye tarafından Avrupa Birliği’ne tanınacak lehte bir muamele otamatik olarak Türkiye’ye de teşmil edilecektir.

3. Suriye, tarifesinde gidilebilecek herhangi bir değişikliğin, Ek II’de yer alan temel vergilerde bir artışa yol açmamasını garanti altına alacaktır.

4. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra, özellikle DTÖ’deki tarife müzakerelerinden kaynaklanan indirimler olmak üzere, erga omnes bazda tarife indirimi uygulanması halinde, söz konusu indirilmiş vergiler, indirimlerin uygulandığı tarihten itibaren 1 inci paragrafta belirtilen temel vergilerin yerini alacaktır.

5. Taraflar, müzakerelerin tamamlandığı tarihte, temel vergileri konusunda birbirlerini bilgilendireceklerdir.

Madde 12

İthalat ve İhracatta Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergiler

1. Taraflar arasındaki ticarette, ithalata hiçbir yeni gümrük vergisi veya eş etkili vergi konulmayacaktır.

2. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Taraflar arasındaki ticarette, ihracattaki tüm gümrük vergisi veya eş etkili vergiler kaldırılacaktır.

3. Taraflar arasındaki ticarette, ihracata hiçbir yeni gümrük vergisi veya eş etkili vergi konulmayacaktır.

Madde 13

İthalat ve İhracatta Miktar Kısıtlamaları ve Yasaklamaları ile Eş Etkili Önlemler

1. Taraflar arasındaki bütün ithalat ve ihracat miktar kısıtlamaları ve yasaklamaları ile eş etkili önlemler işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır.

2. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Taraflar arasındaki ithalat ve ihracata hiçbir yeni miktar kısıtlaması veyahut yasaklaması ve eş etkili önlem getirilemeyecektir.

Madde 14

İç Vergilendirme

1. Taraflar, bir Tarafın ürünleri ile diğer Taraf menşeli benzer ürünler arasında, gerek doğrudan gerek dolaylı olarak, farklı muamele tesis eden iç mali nitelikli her türlü önlem veya uygulamadan kaçınacaklardır.

2. Taraflara ihraç edilen ürünler, bu ürünler üzerine konulmuş olan doğrudan veya dolaylı vergilerin tutarını aşan iç vergi iadesinden yararlanamaz.

Madde 15

Gümrük Birlikleri, Serbest Ticaret Alanları, Sınır Ticareti ve

Diğer Tercihli Anlaşmalar

1. İşbu Anlaşma, kendisinin getirdiği ticari düzenlemeleri değişikliğe uğratmadığı müddetçe, üçüncü ülkelerle mevcut gümrük birlikleri, serbest ticaret alanları veyahut sınır ticaretine yönelik düzenlemelerin muhafazasını veya yenilerinin oluşturulmasını engellemeyecektir.

2. Türkiye ve Suriye, Ortaklık Konseyi’nde, gümrük birlikleri veya serbest ticaret alanı oluşturulmasına ilişkin anlaşmalar ve uygun olduğu hallerde, üçüncü ülkelere yönelik ticaret politikalarını ilgilendiren diğer önemli konular hakkında istişarelerde bulunacaklardır.

Madde 16

Damping ve Sübvansiyonlar

1. Taraflardan biri, işbu Anlaşma kapsamındaki ticari ilişkilerde, GATT 1994’ün VI’ncı Maddesi anlamında damping yapılmakta olduğunu tespit ederse, bu uygulamaya karşı, GATT 1994’ün VI’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin DTÖ Anlaşmasına uygun olarak gerekli önlemleri alabilir.

2. Taraflardan biri, işbu Anlaşma kapsamındaki ticari ilişkilerde, GATT 1994’ün VI’ncı ve XVI’ncı Maddesi anlamında sübvansiyon yapılmakta olduğunu tespit ederse, bu uygulamaya karşı, DTÖ Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması’na uygun olarak gerekli önlemlere başvurabilir.

3. Taraflarca alınan önlemler bakımından, bu maddenin 1 ve 2 nolu paragraflarında yer alan hükümlere halel getirmeksizin, Madde 22’de belirtilen usuller geçerlidir.

Madde 17

Belirli Ürünlerin İthalatında Acil Önlem

1. İşbu Anlaşma ile sağlanan tavizler bakımından, Taraflar arasında, GATT 1994’ün XIX’uncu Maddesi ve DTÖ Korunma önlemleri Anlaşması geçerlidir.

2. Bu Maddenin birinci fıkrası hükümlerine halel gelmeksizin, Taraflardan biri tarafından alınan korunma önlemleri bakımından 22’nci Maddede ortaya konan usuller geçerli olacaktır.

Madde 18

Re-eksport ve Ciddi Kıtlık

1. 12 nci ve 13 üncü Maddelerde belirtilen hükümlere uyulması:

a) işbu Anlaşmanın ihracatçı Tarafının ilgili üründe ihracat miktar kısıtlamaları, ihracat vergileri yahut eş etkili önlemler veya vergiler uyguladığı bir üçüncü ülkeye reeksporta yol açmakta ise; veya,

b) ihracatçı Taraf için elzem bir üründe ciddi kıtlığa veya kıtlık tehdidine yol açmakta ise;

ve yukarıda sözü edilen durumların, ihracatçı Taraf için büyük güçlükler doğurması veya bunları doğurması ihtimalini ortaya çıkarması halinde, söz konusu Taraf, işbu Anlaşmanın 22’nci Maddesinde düzenlenen koşullar ve usuller dairesinde uygun önlemleri alabilir. Önlemlerin seçiminde, işbu Anlaşmanın getirdiği düzenlemelerin işleyişine en az zarar olanlara öncelik tanınmalıdır. Bu önlemler, ayrım gözetilmeyecek şekilde uygulanacak ve uygulamanın devam etmesini haklı kılan koşullar sona erdiğinde kaldırılacaklardır. Ayrıca, alınacak önlemler, ilgili oldukları ürünlerin ihracatını veya bu ürünü işleyen yerli sanayiye sağlanan korumayı artırmak için kullanılmayacaktır.

2. Bu madde hükümlerine göre alınan her bir önlem, derhal Ortaklık Komitesi’ne bildirilecek ve özellikle koşullar uygun olur olmaz bu önlemlerin kaldırılmasını öngören bir zaman çizelgesi oluşturulmasını teminen, sözkosu Komite’de taraflar arasında bir danışma sürecine tabi olacaktır.

Madde 19

Genel İstisnalar

İşbu Anlaşma, tarafların üstlendikleri anlaşmalarca uygun görülen ve kamu ahlakı, kamu politikası veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki hayatının ve sağlığının korunması; sanatsal, tarihi veya arkeolojik değeri haiz milli hazinelerin korunması; fikri, sınai ve ticari mülkiyetin korunması nedenleriyle ithalat, ihracat veya transit ürünler üzerindeki yasaklamaları veya kısıtlamaları engellemez. Bununla beraber, bu tür yasaklamalar ve kısıtlamalar, Taraflar arasındaki ticarette keyfi ayrım yapılması veya gizli kısıtlamalar için bir araç teşkil etmemelidir.

Madde 20

Menşe Kuralları ve Gümrük İdareleri arasında İşbirliği

1. Taraflar, aralarındaki ticarette, Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu Sistemi kapsamındaki cari armonize tercihli menşe kurallarını uygulamayı kararlaştırmışlardır.

2. Protokol II’de Menşe kuralları ve idari işbirliği yöntemleri düzenlenmektedir

Madde 21

Ödemeler Dengesi Güçlükleri

Taraflardan biri ciddi bir ödemeler dengesi güçlüğü içinde veya tehdidi altında olduğu takdirde, ilgili Taraf, DTÖ/GATT 1994 çerçevesinde düzenlenen koşullara ve Uluslararası Para Fonu Anlaşması Maddelerinin VIII’inci ve XIV’üncü Maddelerine uygun olarak, sınırlı bir süre için ve ödemeler dengesi durumunu iyileştirmek için gerekenin ötesine gitmeyecek kısıtlayıcı önlemler alabilir. İlgili Taraf, söz konusu önlemlerin başlangıcı hakkında diğer Tarafı derhal haberdar edecek ve mümkün olan en kısa zamanda bunların kaldırılmasına yönelik takvimi diğer Tarafa sunacaktır.

Madde 22

Önlemlerin Uygulanmalarına İlişkin Bildirim ve İstişare Usulü

1. Taraflar, bu Maddede belirlenen önlemlerin uygulanmasına yönelik işlemleri başlatmadan önce, aralarındaki görüş farklılıklarını doğrudan istişarelerde bulunmak suretiyle çözmek için çaba sarf edecekler ve diğer Tarafı haberdar edeceklerdir.

2. 9, 16, 17, 18, 24 ve 43 üncü Maddelerde açıkça belirtilen hallerde, herhangi bir önleme başvurmayı planlayan Taraf, derhal Ortaklık Komitesi’ne bilgi verecektir. İlgili Taraf, Ortaklık Komitesi’ne, konuyla ilgili bütün bilgileri sağlayacak ve olayın incelenmesi için gereken yardımı yapacaktır. Ortak olarak kabul edilebilir bir çözümün bulunabilmesini teminen, Taraflar, gecikmeksizin Ortaklık Komitesi kapsamında danışmalarda bulunacaklardır.

3. Meselenin Ortaklık Komitesi’ne intikalini izleyen bir ay içerisinde, ilgili Tarafın, itiraz edilen uygulamaya veya bildirilmiş güçlüklere son verememesi ve soruna ilişkin olarak bir Ortaklık Komitesi kararının bulunmaması halinde, zarar gören Taraf, durumun düzelmesi için gerekli gördüğü önlemleri alabilir.

4. Alınan önlemler Ortaklık Komitesi’ne derhal bildirilecektir. Söz konusu önlemler, kapsam ve süreleri bakımından, uygulanmalarına sebebiyet veren durumun düzeltilmesi için kesinlikle gerekli olanlarla sınırlı tutulacak ve bahse konu güçlük ve uygulamalardan doğan zararı aşmayacaklardır. İşbu Anlaşmanın işleyişine en az zarar verecek önlemlere öncelik tanınacaktır.

5. Alınan önlemler, hafifletilmelerini veya koşulların bu önlemlerin devam ettirilmesini haklı çıkarmadığı zaman sona erdirilmelerini teminen Ortaklık Komitesi bünyesinde düzenli olarak istişarelere konu kılınacaktır.

6. Ani eylemi gerektiren olağanüstü koşulların önceden incelemeyi imkansız kılması halinde, ilgili Taraf, 9, 16, 17, 18, 24 ve 43 üncü Maddelerde belirtilen hallerde, durumu düzeltmek için kesin olarak gerekli ihtiyati önlemleri hemen uygulayabilir. Önlemler, gecikmeksizin Ortaklık Komitesi’ne bildirilecek ve Anlaşmanın Tarafları arasında Ortaklık Komitesi bünyesinde istişarelerde bulunulacaktır.

BÖLÜM III

TİCARET İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Madde 23

Ödemeler ve Transferler

1. Taraflar arasındaki ticarete ilişkin ödemeler ve alacaklı Tarafın ülkesine bu tür ödemelerin transferi herhangi bir sınırlamaya tabi olmayacaktır.

2. Taraflar, ülkelerindeki yerleşiklerin katıldığı ticari işlemleri kapsayan geri ödeme veya kısa ve orta vadeli Kredilerin kabulüne herhangi bir döviz veya idari kısıtlama getirmekten kaçınacaklardır.

3. Yatırımlarla ve özellikle yatırılan veya tekrar yatırılan meblağların ve bunlardan doğan kazançların yatırımcı ülkeye dönüşüyle ilgili transferlere kısıtlayıcı önlem uygulanmayacaktır.

4. Bu Madde hükümlerinin, ceza gerektiren davranışlar ve kararlar veya idari ve adli konularla ilgili kendi yasal mevzuatlarının eşit ve ayrım gözetmeksizin uygulanmasına halel getirmeyeceği üzerinde anlaşılmıştır.

Madde 24

İşletmelere ilişkin Rekabet Kuralları, Devlet Yardımları

1. Aşağıdaki hususlar, Taraflar arasındaki ticareti etkiledikleri ölçüde işbu Anlaşmanın düzgün şekilde işlemesi ile bağdaşmamaktadır:

a) Rekabetin önlenmesi, kısıtlanması veya saptırılmasını amaçlayan veya etki itibariyle bu sonucu doğuran tüm işletmeler arası anlaşmalar, işletme birlikleri tarafından alınan kararlar ve ortak uygulamalar;

b) Bir veya birden fazla teşebbüsün Taraflardan birinin topraklarının tamamında veya önemli bir kısmında sahip oldukları hakim durumu kötüye kullanması;

c) Belirli teşebbüsleri veya belirli malların üretimini kayırarak rekabeti bozan veya bozma tehlikesini doğuran her devlet yardımı.

2. Her iki Taraf, devlet yardımları alanında şeffaflığı sağlayacaktır. Taraflardan birinin talebi üzerine, diğer Taraf, devlet yardımlarıyla ilgili özel durumlar hakkında bilgi sağlayacaktır.

3. Bu Maddenin 1’inci paragraf hükümlerinin uygulanması amacıyla, Taraflar, Avrupa Toplulukları ile aralarındaki Anlaşmalarında düzenlenen usuller ve koşullara uygun önlemleri alacaklardır. Söz konusu usullerde ve/veya koşullardaki herhangi bir değişiklik Taraflar arasında da uygulanacaktır.

4. Bu Maddenin 1’inci paragrafının c) bendine aykırı uygulamalar söz konusu olduğunda, bu gibi uygun önlemler, DTÖ/GATT 1994 hükümlerinin uygulanabildiği hallerde, yalnızca DTÖ/GATT 1994 ile düzenlenen usuller ve koşullar dairesinde ve onun gözetiminde müzakere edilmiş olan, Taraflar arasında geçerli başka uygun bir araç çerçevesinde kabul edilebilecektir.

5. Taraflar, bu Maddeye uygun olarak kabul edilmiş aksine hükümlere halel gelmeksizin, meslek ve iş gizliliğinin gerektirdiği sınırlamaları göz önünde tutarak bilgi değişiminde bulunacaklardır.

Madde 25

Fikri, Sınai ve Ticari Mülkiyet

1. Taraflar, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Sözleşmesi’yle (TRIPs) ve diğer uluslararası anlaşmalarla uyumlu olarak, fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarının uygun ve etkin bir şekilde korunmasını sağlayacaklardır. Bu durum, söz konusu hakların uygulanmasına yönelik etkin araçları da kapsayacaktır.

2. Bu Maddenin uygulanması Taraflarca düzenli olarak değerlendirilecektir. Fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarıyla ilişkili olarak ticareti etkileyen güçlüklerin ortaya çıkması halinde, Taraflardan herhangi biri, her iki Tarafı da tatmin edici çözümler bulunması için Ortaklık Komitesi’nde acil istişarelerde bulunmayı talep edebilir.

Madde 26

Devlet Tekelleri

1. Taraflar, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girişinden itibaren beşinci yılın sonuna kadar, ticari nitelikteki bütün devlet tekellerini, Tarafların vatandaşları arasında, malların tedarikine ve pazarlanmasına ilişkin koşullarda farklılık olmayacak şekilde tedricen uyarlayacaklardır.

2. Ortaklık Komitesi, bu amacın gerçekleştirilmesi için alınan önlemlerden haberdar edilecektir.

Madde 27

Kamu Alımları

1. Taraflar, ayrım gözetmeme ve mütekabiliyet temelinde, kamu ihalelerine serbestçe katılımın sağlanmasını, arzulanan bir amaç olarak mütalaa etmektedir.

2. Taraflar, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ihalelere katılma konusunda, birbirlerinin firmalarına, diğer herhangi bir ülkenin firmalarına tanınandan daha az ayrıcalıklı muamelede bulunmayacaklardır.

Madde 28

Teknik Mevzuat

1. Taraflar, teknik mevzuat, standartlar ve uygunluk değerlendirilmesi alanında işbirliği yapacaklar; ve bu anlaşmanın ilgili bütün Tarafların ortak yararlarına yönelik olarak etkin ve uyumlu şekilde uygulanmasını sağlamak için uluslararası çözümlerin ve karşılıklı tanıma düzenlemelerinin, kabili tatbik oldukları ölçüde, kullanılması için uygun önlemleri alacaklardır.

2. Bir Tarafın, diğer tarafın ticarette teknik bir engel oluşturan veya oluşturabilecek önlem aldığı kanısına varması halinde, Taraflar, DTÖ Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasına uygun bir çözüme ulaşmak amacıyla Ortaklık Komitesi çalışmaları çerçevesinde derhal görüşmelerde bulunacaklardır.

3. Tarafların taslak teknik mevzuatı bildirme yükümlülüklerinin genişliği, DTÖ Ticarette Teknik Engeller Anlaşması hükümlerine uygun olarak uygulanacaktır. Türkiye, DTÖ’ye yaptığı taslak teknik mevzuat bildirimlerini Suriye’ye de yaygınlaştırılacaktır. Suriye, taslak teknik mevzuatını Türkiye’ye bildirecektir.

BÖLÜM IV

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE TEKNİK YARDIM

Madde 29

Amaçlar

1. Taraflar, aralarındaki ekonomik, bilimsel, teknik ve ticari işbirliğini geliştimek için gerekli bütün tedbirleri alacaktır.

2. Her iki Taraf da, uluslararası yükümlülükleri ve kendi iç düzenlemeleri çerçevesinde, sürekli olarak, aralarındaki ticaretin ve iktisadi teşekkülleri, işletmeleri, örgüt ve kurumları arasındaki ekonomik ve teknik işbirliğinin güçlendirilmesini ve çeşitlendirilmesini teşvik edecek ve kolaylaştıracaktır.

3. Türkiye, Suriye’ye, Madde 32 de belirtilen başlıca ekonomik işbirliği alanlarında, teknik yardım sağlamaya öncelik verecektir.

4. Taraflar, başta Avrupa-Akdeniz Ortaklığı içerisinde yer alanlar olmak üzere, bölge ülkeleri ile işbirliğini geliştirmeye yönelik olarak tasarlanan faaliyetleri teşvik edeceklerdir.

Madde 30

Kapsam

1. İşbirliği ve teknik yardım:

a) esas olarak bebek endüstriler, iç sorunlardan zarar gören, yeniden yapılanma aşamasında olan veya genel olarak Suriye ekonomisinin ve özel olarak Türkiye ve Suriye arasındaki ticaretin liberasyonu sürecinden etkilenen sektörler üzerinde odaklanacaktır.

b) tarafların ekonomilerini daha da yakınlaştırması muhtemel alanlarda yoğunlaşacaktır.

c) işbu Anlaşmanın, Suriye ile uygulanabilmesinde gerekli kurumların ve insan kaynaklarının yaratılmasına yardımcı olacak kapasite artırımı ve eğitim programları üzerine odaklanacaktır.

d) bölge-içi işbirliğini geliştirmeye yönelik önlemlerin uygulanmasını özendirecektir.

e) özel sektör kuruluşları arasındaki ortak girişimleri, eşleştirilen girişimleri ve ortak yatırımları destekleyecektir.

2. Taraflar, ekonomik işbirliğini, halihazırda bu Bölüm hükümlerinin kapsamı dışında kalan; sulama, ulaştırma, iletişim, yüksek öğrenim, turizm, kalkınma ve planlama gibi alanlara da genişletme hususnda mutabık kalmışlardır.

Madde 31

Yöntemler ve Koşullar

1. Taraflar arasında ekonomik, ticari ve bilimsel işbirliği alanlarında yapılan anlaşmalar, işbu Anlaşmanın hükümlerine halel getirmeksizin uygulanır.

2. Taraflar, ekonomik işbirliği ve teknik yardım yöntem ve koşullarını, özellikle 39 ncu Maddede belirtilen Ortaklık Konseyi’nin işlevlerine ilişkin süreçte, daha ayrıntılı olarak belirleyeceklerdir. Bu bağlamda, Ortaklık Konseyi, alt-komiteler tesis etmeye karar verebilir.

3. Ekonomik işbirliği ve teknik yardım özellikle aşağıda belirtilen şekilde uygulanacaktır:

a) yetkililerin ve uzmanların toplantılarını da içermek üzere, işbirliği alanlarında düzenli bilgi ve fikir alışverişinde bulunulması;

b) fuarlara ve sergilere katılımın karşılıklı olarak özendirilmesi;

c) danışmanlık, uzmanlık ve eğitim transferi;

d) seminerler ve çalıştay çalışmaları gibi ortak faaliyetlerin yürütülmesi;

e) teknik, idari ve düzenleyici yardım sağlanması;

f) ortak girişimlerin teşviki;

g) işbirliğine ilişkin bilgilerin yayımlanması.

Madde 32

Başlıca Ekonomik İşbirliği Alanları

Anlaşma kapsamındaki işbirliği, ilk etapta, Anlaşmanın 33 ila 36 ncı Maddelerinde ayrıntılı olarak belirtilen ve aşağıda sıralanan alanları kapsayacaktır:

a) Sanayi;

b) Tarım;

c) Hizmetler;

d) Küçük ve orta ölçekli işletmeler;

Madde 33

Sınai İşbirliği

Sınai işbirliğinin ana hedefi, Suriye’yi, endüstrisini modernize etmek ve çeşitlendirmek ve özellikle, Tarafların ekonomik operatörleri arasında işbirliğini güçlendirerek özel sektöre ve sınai gelişmeye müsait bir çevre yaratmaya dönük çabalarında desteklemek olacaktır.

Madde 34

Tarım ve Balıkçılıkta İşbirliği

İkili ilişkilerin geliştirilmesinde tarımda ve balıkçılıkta işbirliği yapılmasının önemini göz önünde tutarak, Taraflar istenen işbirliği alanları olarak aşağıdakileri belirlemişlerdir:

a) tarım, ormancılık, su kaynakları ve kırsal gelişim konularına ilişkin bilimsel ve teknik bilgilerin ve deneyimlerin karşılıklı alışverişi;

b) karşılıklı uzman değişimi;

c) iki ülkeden her birinde, eğitim, seminerler, konferanslar ve toplantılar organize edilmesi;

d) benzer kuruluşlar arasında doğrudan ortak faaliyetlerde bulunulması;

e) her iki ülkede ve diğer pazarlarda tarımsal üretim, işleme ve pazarlama yatırımlarının ve ticaretinin teşvik edilmesi,

Madde 35

Hizmetlerde İşbirliği

1. Bu Anlaşmanın Tarafları hizmetler ticaretinin büyüyen önemini müdriktirler. Taraflar, aralarındaki işbirliğini, özellikle Avrupa-Akdeniz Ortaklığı çerçevesinde geliştirmek ve genişletmek yönündeki çabalarında, Hizmetler Ticareti Genel Anlaşmasının (GATS) ilgili hükümlerini ve bu konudaki çok taraflı ticaret müzakerelerini göz önünde bulundurarak, pazarlarını hizmetlerin ticareti için tedricen ve karşılıklı olarak açmak amacıyla da işbirliği işbirliği içerisinde olacaklardır.

2. Taraflar hizmetler alanındaki işbirliği yöntemlerini Ortaklık Konseyi’nde görüşeceklerdir.

Madde 36

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Arasında İşbirliği

1. Ticaret ve ekonomik faaliyetlerin daha da arttırılması görüşüyle, Taraflar, iki ülkenin küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ’ler) arasındaki ortak girişimlerin yanısıra, iş ve yatırım olanaklarını da teşvik etmeye öncelik vereceklerdir. Bu bağlamda, Taraflar:

a) girişimcilik, yönetim, araştırma ve yönetim merkezleri, kalite ve üretim standartları konularındaki deneyim ve uzmanlıklarının değişimini sağlayacaklardır.

b) yatırım imkanları yaratmak amacıyla piyasa bilgileri sağlayacaklardır.

c) KOBİ’lerle ilgili basılı belgeler göndereceklerdir.

2. Türkiye, Suriye’nin ilgili özel sektör kuruluşlarına yönelik kapasite arttırıcı çabalarını teşvik edecektir.

BÖLÜM V

KURUMSAL, GENEL VE NİHAİ HÜKÜMLER

Madde 37

Türkiye-Suriye Ortaklık Konseyi’nin Kurulması

Kural olarak, dış ticaretten sorumlu Bakanlarca başkanlık edilecek ve kendi usullerine uygun olarak yılda en az bir kere toplanacak bir Ortaklık Konsey’i kurulmuştur.

Madde 38

Ortaklık Konseyi’nin Görevleri

Ortaklık Konseyi, işbu Anlaşmanın uygulanması sürecinde ve Suriye’nin reform ve kalkınma gayretlerini desteklemeye yönelik işbirliğinde kaydedilen gelişmeleri gözden geçirecektir. Ayrıca, işbu Anlaşmanın ekonomik ve sosyal etkisi dahil olmak üzere, Anlaşmadan kaynaklanan temel konuları ve karşılıklı çıkarları ilgilendiren ikili veya çok taraflı meseleleri de inceleyecektir.

Madde 39

Ortaklık Konseyi’nin Usulleri

1. Ortaklık Konseyi her iki tarafın resmi görevlileri ile kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşacaktır.

2. Ortaklık Konseyi usullerini tespit edecektir.

3. Ortaklık Konseyi işbu Anlaşmanın hedeflerine ulaşmak amacıyla, yine Anlaşmada zikredilen hususlarda karar almaya yetkilidir.

4. Alınan kararlar, kararları uygulamak için gerekli olan önlemleri alması icap eden Taraflar için bağlayıcıdır. Ortaklık Konseyi uygun tavsiyelelerde de bulunabilir.

5. Ortaklık Konseyi, gerekli hallerde, Anlaşmanın uygulanmasını teminen çalışma grupları veya organlar ihdas edebilir.

6. Ortaklık Konseyi kararlarını ve tavsiyelerini her iki tarafın görüşbirliği ile alacaktır.

Madde 40

Ortaklık Komitesi’nin Kurulması

1. Ortaklık Konseyi’nin yetkisi altında olmak üzere, işbu Anlaşmanın uygulanmasından sorumlu bir Ortaklık Komitesi kurulmuştur.

2. Ortaklık Konseyi yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Ortaklık Komitesi’ne devredebilir.

Madde 41

Ortaklık Komitesi’nin Usulleri

1. Ortaklık Komitesi Müsteşar/Bakan Yardımcılığı düzeyinde, yılda en az iki kere ve sırayla Türkiye ve Suriye’de olmak üzere toplanacaktır.

2. Ortaklık Komitesi kendi usullerini tayin edecektir.

3. Ortaklık Komitesi, Konsey’in kendisine yetki devrettiği durumların yanısıra, işbu Anlaşmanın uygulanması için gerekli kararları almaya yetkilidir.

4. Komite kararlarını tarafların görüşbirliği ile alacaktır. Bu kararlar, kararı uygulamak için gerekli önlemleri alması gereken Taraflar için bağlayıcıdır.

Madde 42

Güvenlik İstisnaları

İşbu anlaşmada yer alan hiç bir hüküm Taraflardan birinin aşağıda belirtilen durumlarda gerekli görülen her türlü önlemi almasını engellemez:

1. Temel güvenlik çıkarlarına aykırı olarak bilgi açıklanmasının önlenmesi için;

2. Temel güvenlik çıkarlarının muhafazası yahut uluslararası yükümlülüklerin veya ulusal politikaların yerine getirilmesi için:

a) silah, mühimmat ve savaş malzemelerinin ticareti ile askeri bir tesisin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak yürütülen diğer mallara, malzemelere ve hizmetlere ilişkin benzer ticaretle alakalı olarak; veya

b) biyolojik ve kimyasal silahların, nükleer silahların veya diğer nükleer patlayıcı cihazların yayılmasının engellenmesiyle ilgili olarak; veya

c) savaş veya savaş tehdidi teşkil eden diğer ciddi uluslararası gerilim zamanlarında.

Madde 43

Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

1. Taraflar, işbu Anlaşmanın amaçlarına ulaşılmasını ve Anlaşmadan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen gerekli bütün önlemleri alacaklardır.

2. Taraflardan biri, diğer Tarafın işbu Anlaşmadan doğan bir yükümlülüğünü yerine getirmediği kanaatine varırsa, söz konusu Taraf, bu Anlaşmanın 22’nci Maddesinde düzenlenen şartlar ve usuller dairesinde uygun önlemleri alabilir.

Madde 44

Anlaşmazlıkların Halli

1. İşbu Anlaşmanın hükümlerinin yorumuna veya uygulanmasına ilişkin her anlaşmazlık, Taraflarca, Ortaklık Konseyi’ne sunulabilir.

2. Ortaklık Konseyi, anlaşmazlığı, karar mekanizması çerçevesinde çözümleyebilecektir.

3. Taraflar, 2 nci paragrafta belirtilen kararın gerektirdiği önlemleri almakla yükümlüdürler.

4. 2 nci paragraf uyarınca anlaşmazlığın çözümü mümkün olmadığı takdirde, Taraflardan her biri, bir arabulucu atamak üzere diğer tarafı bilgilendirecek olup; diğer Taraf iki ay içerisinde kendi arabulucusunu atamak durumundadır.

5. İki arabulucu, Tarafların diplomatik ilişkileri bulunduğu üçüncü bir ülke vatandaşını üçüncü bir arabulucu olarak tayin ederler. Arabulucular, üçüncü arabulucunun tayin edilmesi hususunda iki ay içerisinde mutabakata varamazlarsa, üçüncü arabulucuyu Ortaklık Konseyi atayacaktır.

6. Arabulucuların kararları çoğunluk oyu ile alınacaktır.

7. Anlaşmazlığın Tarafları, arabulucu kararını uygulamaya yönelik adımları atmak durumundadır.

Madde 45

Geliştirici Hüküm

1. Taraflardan biri, işbu Anlaşma ile kurulan ilişkileri, bu Anlaşmanın kapsamadığı alanlara yaymak suretiyle geliştirmenin, yararlı ve Tarafların ekonomilerinin menfaatine olacağını düşündüğü takdirde, diğer Tarafa gerekçeli bir talep sunacaktır. Taraflar, Ortaklık Komitesi’nden, bu talebi incelemesini ve uygun bulması halinde, özellikle müzakerelerin başlatılmasına yönelik tavsiyeleri iletmesini talep edebilir.

2. 1’inci paragrafta atıfta bulunulan usul sonucunda varılan Anlaşmalar, işbu Anlaşmanın Taraflarının ulusal mevzuatları dairesinde onaylanacak veya kabul edilecektir.

Madde 46

Tadilatlar

Ekleri ve Protokolleri de dahil olmak üzere işbu Anlaşmada yapılacak tadilatlar, Tarafların birbirlerine, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ulusal mevzuatlarında öngörülen bütün gereklerin yerine getirildiğini bildirdikleri son yazılı bildirimin diplomatik kanallar vasıtasıyla ulaştığı tarihte yürürlüğe girecektir.

Madde 47

Protokoller ve Ekler

İşbu Anlaşmaya ilişkin Protokoller ve Ekler Anlaşmanın ayrılmaz parçasını oluşturur. Ortaklık Konseyi, Tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olarak, Protokolleri ve Ekleri tadil etmeyi kararlaştırabilir.

Madde 48

Yürürlük Süresi ve Fesih

1. İşbu Anlaşma sınırsız bir süre için akdedilmiştir.

2. Taraflardan biri, işbu Anlaşmanın feshini diğer Tarafa yazılı olarak bildirebilir. İşbu Anlaşma, fesih bildiriminin diğer Tarafa ulaştığı tarihten sonraki yedinci ayın birinci günü sona erer.

Madde 49

Yürürlüğe Giriş

1. İşbu Anlaşma, Tarafların birbirlerine, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ulusal mevzuatlarında öngörülen bütün gereklerin yerine getirildiğini bildiren son yazılı bildirimin diplomatik kanallar vasıtasıyla ulaştığı tarihten sonraki ikinci ayın birinci günü yürürlüğe girecektir.

2. İşbu Anlaşma, yürürlüğe girmesi ile birlikte Taraflar arasında akdedilmiş olan aşağıdaki Anlaşmaların yerini alacaktır:

a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret Anlaşması (17 Eylül 1974 tarihinde imzalanan)

b) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye-Suriye Ekonomik, Bilimsel, Teknik ve Ticari İşbiriliği Karma Komisyonu Kurulmasına İlişkin Anlaşma (23 Mart 1982 tarihinde imzalanan)

c) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uzun Vadeli Ekonomik İşbirliği Anlaşması (23 Mart 1982 tarihinde imzalanan)

3. BUNUN KANITI OLARAK aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler işbu Anlaşmayı imzalamışlardır.

4. İşbu Anlaşma Şam’da, 22 Aralık 2004 tarihinde, bütün metinler eşit derecede muteber olmak üzere, İngilizce, Türkçe, ve Arapça dillerinde iki orijinal nüsha olarak yapılmıştır. İşbu Anlaşmanın yorumunda farklılık olması halinde İngilizce metin esas alınacaktır.

 

 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından finanse edilen
KB-K-09-002 nolu “Gezgin” Projesi Türkiye – Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı kapsamında yürütülmektedir.”